postheadericon Fundusze dla rolników

Dotacje unijne dla rolników zwane także potocznie dopłatami do rolnictwa to pomoc realizowana na podstawie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w przedziale czasowym 2007- 2013. Dokładne postanowienia w tej kwestii i zasady ich przydzielania reguluje Europejski Fundusz Rolny, natomiast pozyskane z niego środki finansowe rozdysponować ma za zadanie państwo a dokładnie Ministerstwo Rolnictwa.

Działalność ta obejmuje również wydawanie rozporządzeń w oparciu o które rolnicy z terenu gospodarstw wiejskich mogą składać wnioski i ubiegać się o dopłaty. Jest to ogromna szansa dla polskiej wsi, zwłaszcza na terenach gdzie ludność utrzymuje się tylko z tego rodzaju działalności a ponadto rolnictwo jest w stanie wspierać gospodarkę ogólnokrajową i zaopatrywać eksport, co przy słabej wydajności byłoby całkowicie niemożliwe.

Dlatego też fundusze strukturalne przeznaczone są między innymi na poprawę funkcjonowania gospodarstw rolnych: zakup maszyn, zatrudnienie pracowników, a także wdrażanie nowych metod produkcji w zakresie danej gałęzi rolnictwa, przy odpowiednim udziale kapitału własnego. Wiążą się z tym szersze korzyści jak poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie zasobów naturalnych niezwykle ważnych dla zdrowia mieszkańców nie tylko wsi, ale i miast. Bowiem rolnictwo jest tą strefą oddziaływań człowieka z którą wiąże się największe nadzieje jeśli chodzi o ekologię w zakresie wytwarzania produktów spożywczych i nie tylko.

Należy jednak powiedzieć, że pozyskanie dopłat unijnych dla rolnictwa wiąże się, podobnie jak przyznanie innych dotacji ze spełnieniem określonych wymogów. Przede wszystkim gospodarstwa rolne nastawione na produkcję w szerszej skali muszą spełniać odpowiednie normy jakościowe względem wyposażenia budynków gospodarczych i zapewnienia właściwych warunków zwierzętom hodowlanym.

Środki jakie Unia Europejska gromadzi w ramach dotacji dla rolników mogą obejmować nie tylko działalność stricte rolną, ale również zalesianie gruntów rolnych. Jest to także działalność pro ekologiczna. Chodzi tutaj o zalesianie tak gruntów rolnych jak też innych niż rolne.

Ponadto rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w postaci dotacji na działalność inną niż rolnicza, dotacje na szkolenia i usług doradcze oraz dopłaty do rent strukturalnych. Wszystkie rodzaje unijnej pomocy sprawiają, że polska wieś ma szansę rozwoju i modernizacji w szerszym zakresie a także możliwość bycia konkurencyjną.