postheadericon Finansowanie projektu unijnego

Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej słyszymy o różnych projektach realizowanych w ramach dotacji. Są one współfinansowane lub finansowane w całości przez unijne fundusze i zazwyczaj opracowuje się je na kilka lat. Wiele z nich już zostało zrealizowanych dając tysiącom osób zatrudnienie dzięki szkoleniom i rozwojowi gospodarczemu, któremu sprzyja powstawanie nowych przedsiębiorstw.

Projekty unijne obejmują również budowę obiektów rekreacyjnych jak i szkolno- wychowawczych. W zasadzie każda gmina, miasto, czy też jednostka należąca do samorządu terytorialnego może zwrócić się o dofinansowanie przedstawiając odpowiedni projekt. Ideą przyświecającą działalności unijnej mającej na celu wspieranie rozwoju państw członkowskich jest chęć budowania wspólnoty europejskiej składającej się z odrębnych kulturowo jednostek.

Dlatego tak ważne jest finansowanie różnorodnych projektów sygnowanych przez Unię Europejską, które będą należeć do osiągnięć nie tylko jednego kraju, ale całej Europy. W tym zakresie wspiera się realizację różnych przedsięwzięć z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego jak też, edukacji i transportu-dofinansowanie budowy dróg w ramach programów unijnych.

Środki pomocowe mogą pochodzić z programów wspólnotowych powstałych w wyniku decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE tworzone ze składek państw wspólnotowych oraz z funduszy strukturalnych. Określenie źródła finansowania ma znaczenie pod względem rodzaju projektu oraz w kwestii przedłożenia odpowiednich dokumentów, wymaganych, aby mogły zostać przyznane środki pieniężne w danej kwocie.

Finansowanie projektów unijnych może się odbywać także poprzez kredyt inwestycyjny, udzielany jednostkom samorządowym. Tego rodzaju wsparcie może mieć formę pomostową lub uzupełniającą a bank udzielający kredytu może sfinansować całość przedsięwzięcia czyli 100% kosztów. Okres kredytowania maksymalnie określany jest na 10 lat a w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony jeśli kredytobiorca przedstawi konkretne uzasadnienie takiej potrzeby.

Podobnie jak w przypadku innych kredytów tak i w kwestii finansowania projektów unijnych jednostka musi spełnić określone wymagania. Po pierwsze mieć zdolność kredytową a po drugie bank zażąda ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Dodatkowo, jeśli kredytobiorca zgłosi wkład własny musi go udokumentować.